Бєлова Олена Борисівна

https://orcid.org/0000-0001-6162-4106

Олена Бєлова / Google Scholar

Бєлова Олена Борисівна навчалась З 1999 – 2004 рр. у Кам’янець-Подільському державному університеті та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Психологія. Практична психологія і Дефектологія. Логопедія», кваліфікація – практичний психолог в закладах освіти та логопед. З 2004 – 2005 рр. здобувала освіту в магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету отримала диплом з відзнакою, освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» із спеціальності  – «Психологія», кваліфікація – магістр психології, викладач психології.

2005 р. була прийнята на роботу асистентом кафедри освітніх технологій, Кам’янець-Подільського державного університету. З 2007 – 2011рр. перебувала на навчанні в аспірантурі зі спеціальності 13.00.03 «Корекційна педагогіка», Кам’янець-Подільського державного університету, м. Кам’янець-Подільський. З 2011–2020 рр. вченою радою факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології обиралась на посаду старшого викладача кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

В листопаді 2012 р. вченою радою факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології призначена заступником декана з виховної та профорієнтаційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

18 листопада 2013 р. у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова м. Київ захистила кандидатську дисертацію з теми: «Психолого-педагогічні умови запобігання агресії у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку» (наук. кер. – канд. пед.наук, проф., Н.С. Гаврилова). На підставі рішення атестаційної комісії було присуджено науковий ступень «кандидат педагогічних наук».

У квітні 2017 р. нагороджена від Хмельницької обласної державної адміністрації “За успіхи у науково-дослідницької діяльності”. У травні 2019 р. нагороджена Грамотою Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради “За успіхи у науково-дослідницької діяльності”. У травні 2018 р. склала кваліфікаційний іспит з англійської мови та отримала сертифікат рівня В2

24 вересня 2020 р. Міністерством освіти та науки, на підставі рішення атестаційної колегії було присвоєно вчене звання «доцент».

Наукові праці

Бєлова Олена Борисівна автор понад 150 наук. публікацій, з-поміж яких: статті у журналах, що індексується у міжнародних наукометричних базах:

 Scopus:

Присвоєно код автора Scopus Author ID: 57217044658

       Web of Science:

Присвоєно код автора Web of Science Researcher ID AAG-8468-2021

               дві монографії:

 • «Діагностика та корекція агресії у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення»,
 • «Подолання підвищеного рівня агресії у дітей з ПМР»;

співавторство у колективних закордонних монографіях:

«The study of the aggression state of the children with the disorders of speech development». (Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph. Part I. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019), «Features of speech development in children with cerebral palsy» (Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., etc. Іnternational Science Group.  Boston: Primedia eLaunch, 2021);

співавторство у колективних вітчизняних монографіях: «Теоретично-порівняльний аналіз мовленнєвої готовності до школи дітей з  типовим психофізичним розвитком та з затримкою психічного розвитку» (Монографія / За заг. ред. І.В. Татьянчикової. Вид. 4. Словянськ: І. Маторіна, 2021. 267с.)

дев’ять навчально-методичних посібників: «Основи математики», «Мовленнєвий розвиток в нормі», «Пропедевтика мовленнєвих порушень», «Спеціальна методика розвитку мовлення», «Подолання підвищеного рівня агресії у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку», «Пропедевтика мовленнєвих порушень: курс лекцій», «Методичні рекомендації щодо виконання самостійних, індивідуальних робіт з дисципліни «Пропедевтика мовленнєвих порушень»», «Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Пропедевтика мовленнєвих порушень»», один довідник «На допомогу першокурснику: Довідник для студентів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології».

статті, що опубліковані у вітчизняних фахових та закордонних виданнях:

 1. Bielova О. Patterning types of aggressive behaviour of primary school children with speech disorders. SPECIAL EDUCATION. Vol 2, No 40 (2019). Р. 201–236. http://socialwelfare.eu/index.php/SE (Закордонне видання. Наукометрична база Scopus).
 2. Bielova О. The study of the conscious aggression in children with speech disorders. Materials 12th Interne 2020.  pp. 6374-6378. https://library.iated.org/view/bielova2020stu (Закордонне видання. Наукометрична база Web of Science).
 3. Bielova О. The state of development of components of speech readiness of older preschool children with speech disorders. SPECIAL EDUCATION. Vol 1, No 42. 2021. Р.137–189. https://www.journals.vu.lt/special-education/article/view/25427 Закордонне видання. Наукометрична база  Scopus.
 4. Bielova О. Neuropsychological research of  ontogenesis of speech. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19− 21.01, 2021, Berlin, Germany. P. 910-914. Закордонне видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 5. Бєлова О.Б. Детермінація когнітивного та емоційного компонентів мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку. Вісник: зб. наук. Луганського національного національного університету імені Тараса Шевченка № 1 (339), Ч. ІІ, 2021, С. 170‒183. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 6. Bielova О. Modern view of speech readiness for school of children of older preschool age with typical psychophysical development and disorders. 2021 Scientific Journal. ScienceRice: Pedagogical Education. Kharrkiv: SPC PC Technology center, № 1 (40) 2021. Р. 31−36. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 7. Бєлова О.Б. Особливості розвитку мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями. Медична освіта. Науково-практичний журнал. Тернопіль : Тернопільський НМУ ім.. І.Я.Горбачевського, 1(90). 2021. С.5‒11. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 8. Бєлова О.Б. Теоретичне обґрунтування мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1.  Бердянськ: БДПУ. 2021.  С. 89‒99. Фахове видання. Наукометрична база  Index Copernicus.
 9. Bielova O. Features of speech development in children with cerebral palsy. Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. C. 17‒20. Закордонне видання. Наукометрична база  Index Copernicus. Монографія.
 10. Бєлова О. Теоретичний аналіз мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з порушеннями слуху. Актуальні питання гуманітарних наук міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, вип. 35, Т.1, 2021. С. 215‒221. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 11. Бєлова О. Мовленнєва готовність до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 3 (107). С. 3-11. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/3.pdf Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 12. Бєлова О. Особливості мовленнєвої готовності до школи старших дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення. VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін», (20–21 квітня 2021 р. м. Суми). Суми: СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2021. С. 247–249. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus
 13. Бєлова О. Особливості розвитку мовлення у дітей з розладами аутистичного спектру. Науковий часопис. Корекційна педагогіка. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Вип. 40(20). С. 18 – 23. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 14. Бєлова О. Теоретично-порівняльний аналіз мовленнєвої готовності до школи дітей з типовим психофізичним розвитком та з затримкою психічного розвитку. Монографія / За заг. ред. І.В. Татьянчикової. Вид. 4. Словянськ: І. Маторіна, 2021. 267с. (Монографія).
 15. Бєлова О.Б. Тенденції психологічної та пізнавальної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. Наукововий журнал. Одеса: Гельветіка  Вип. 37, 2021. С. 146–150. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 16. Bielova O. Features of speech readiness for school learning preschool children with visual impairments. International scientific conference «Pedagogy, psychology and teaching methods: International experience»: conference proceedings July 16-17, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. P. 284–288. Закордонне видання.
 17. Bielova O. Features of speech readiness for school learning preschool children with hearing impairments. The XXXIth International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific» Vancouver, Canada. Р. 414–420. Закордонне видання.
 18. Бєлова О. Теоретичне обґрунтування вольової готовності до школи дітей старшого дошкільного віку. Актуальні питання гуманітарних наук міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, вип. 40, Т.1, 2021. С. 204‒208. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 19. Бєлова О.Б. Проблематика мотиваційної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 2 (38), С. 181–188.  Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 20. Бєлова О.Б. Матерія особистісної  готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Зб. наук. праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» Запоріжжя : КПУ, 2021, № 78, С.  32–38. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 21. Бєлова О.Б. Площина соціальної  готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Журнал «Acta Paedagogica Volynienses». Луцьк. № 4. 2021. С. 139–144. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 22. Бєлова О.Б. Парадигма онтогенезу мовлення як методологічна основа мовленнєвого розвитку. Вісник: зб. наук. Луганського національного національного університету імені Тараса Шевченка. № 6 (344), Ч. І, 2021.  С. 207‒224. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus. 
 23. Bielova O. Features of speech readiness for school learning preschool children with mental retardation. International scientific conference «Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment» : conference proceedings, October 8–9, 2021. Łódź, the Republic of Poland : “Baltija Publishing”, 2021. P.151–154. Закордонне видання.
 24. Бєлова О.Б. Історичне становлення інтеграції в освіті осіб із особливими освітніми потребами в зарубіжній та вітчизняній практиці. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Зб. наук. праць / за ред. М. К. Шеремет. Кам`янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В. Вип. 18, 2021. С. 5–19. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 25. Bielova О. Indicators of speech development in children with autism spectrum disorders. Věda a perspektivy.  № 3 (10). 2022.  С. 76–83.  https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-3(10)-76-83 Закордонне видання. Наукометрична база Index Copernicus
 26. Bielova О. Neuropsychological diagnosis of speech readiness for children’s school education with logopathology. Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends. Materials of the 21th International Scientific and Practical Conference June 7, 2022, Debretsen (Uhorshchyna) remotely. С. 246‒250. Закордонне видання. Наукометрична база Google Scholar.
 27. Бєлова О.Б. Особливості розвитку уваги у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць / за ред. В. М. Сіньова, О. В. Гаврилова.  Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2018. Вип. 9. С. 14-23. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 28. Бєлова О.Б. Дослідження стану агресії у молодших школярів з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (ФФНМ). Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): зб. наук. праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2017. Вип. 8. С. 23- 30. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.
 29. Бєлова О.Б. Когнітивний та емоційний розвиток осіб з порушеннями мовлення. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. Кам’янець- Подільський :  ПП Медобори – 2006,  2015. Вип. ХХІІ. С. 15-22. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.

З 2021 р. затверджена у склад редакційної колегії наукового закордонного журналу  «International Journal of Speech & Language Pathology and Audiology» https://synergypublishers.com/editorial-board-ijslpa/

З 2020 р. член редакційної колегії наукового видання «Спеціальна освіта без обмежень: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції 0102 квітня 2020 р. / за ред. О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. 192 с.»

З 2021 р. член редакційної колегії наукового видання «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи матеріали ХІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 квітня 2021 р. / за ред. О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. 188с.»

З 2021 р. є рецензентом іноземного наукового видання  Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi  (Turkey).

 

Участь у конференціях, семінарах

Під час наукової діяльності активно приймала участь понад 100 наукових зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференціях з сучасних проблем спеціальної та інклюзивної освіти:

 1. Bielova O. XXXIth International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific». Repost: «Features of speech readiness for school learning preschool children with hearing impairments» (Vancouver, Canada. September  22-25, 2021).
 2. Bielova O. International scientific conference «Pedagogy, psychology and teaching methods: International experience». Repost: «Features of speech readiness for school learning preschool children with visual impairments» (Riga, Latvia. September 16-17, 2021).
 3. Bielova O. International scientific conference «Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment». Repost: «Features of speech readiness for school learning preschool children with mental retardation» (Łódź, the Republic of Poland, October 8–9, 2021).
 4. Bielova O. I study in a seminar. Has successfully completed the training and is eligible to use diagnostic method “Psychomotoric Development Assessment Questionnaire” to diagnose children aged 1 month to the end of 9 years. (Debrecen (Lviv, October, 2021).
 5. Bielova O. XXI International Scientific and Practical Conference «Modern aspects of modernization of science: state, problems, development trends». Repost: «Neuropsychological diagnosis of speech readiness for children’s school education with logopathology». (Debretsen. Uhorshchyna). June 7, 2022).
 6. Бєлова О.Б. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття», Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський. 25.11.2021р. Доповідь: «Психолого-педагогічній дисонанс щодо інтеграції в освіті дітей з ООП».
 7. Бєлова О.Б. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  «Сучасна логопедія: інноваційні технології». Доповідь на тему: «Теоретико-методологічні засади дослідження мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення» (Миколаївський національний університет імені В О. Сухомлинського, м. Миколаїв, 06.2022р.).
 8. Бєлова О.Б. Науково-практичний семінар на тему: «Особливості професійного  емоційного вигорання корекційного педагога». Доповідь на тему: «Соціальна рефлексія студента: основи безпеки соціально мережевої комунікації». (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. м. Кам’янець-Подільський. 10.2021р.).

Здійснювала підготовку здобувачів вищої освіти до участі в наукових конференціях та була керівником  наукових студентських публікацій.

Керувала науковими студентськими роботами, що посли перші та призові місця у Всеукраїнських конкурсах в галузі «Спеціальна освіта» зокрема,

І місце  – Єремеєк Т. (2018р);

ІІ місце – Маковійчук Ю. (2020р);

ІІІ місце – Подтабачний Н.  (2019р.).

 

Підвищення кваліфікації

Пройшла стажування в Україні:

 • на кафедрі логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ) з 19 жовтня 2015 р. по 19 листопада 2015 р. з теми: «Особливості розвитку психічних та емоційно-вольових процесів у дітей з порушеннями мовлення» (довідка № 340 від 25.11.2015р.);
 • кафедра логопедії та спеціальної психології ДВНЗ Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ) з 27 жовтня по 27 грудня 2020 р. з теми: «Сучасні логопсихологічні методи діагностики та корекції» (довідка № 63/20 від 28.12.2020 р.).

 Стажування за кордоном:

Навчання. 6th International Summer School “Children’s Rights: Current Approaches in Light of Korczak’s Pedagogical Theories”, The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Warsaw, Poland (Академія Педагогіки Спеціальної ім. Марії Гжегожевської м. Варшава, Республіка Польща) 16.09. 2012 – 21.04. 2012 рр.

Стажування. The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Warsaw, Poland (Академія Педагогіки Спеціальної ім. Марії Гжегожевської м. Варшава, Республіка Польща) Katedra Pedagogiki Więziennej з теми «Особливості психічного розвитку у дітей з психофізичними порушеннями” («Special mental development in children with psychophysically different»)  у межах програми «Special potrzeby edukacyjne – nowe perspektywy» терміном з 01.10. 2017 – 01.04. 2018 рр. (144 год.).