Збірнику «Актуальні питання корекційної освіти» надано категорію Б (фахові видання)

АвторГалецька Юлія

Збірнику «Актуальні питання корекційної освіти» надано категорію Б (фахові видання)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.П. ДРАГОМАНОВА

Збірник наукових праць

ахове видання, категорія Б

наказ Міністерства освіти і науки України

27.09.2021 № 1017)

«Актуальні питання корекційної освіти 

(педагогічні науки)»

Проблемне поле наукового видання

1. Історичний шлях становлення спеціальної та інклюзивної освіти в Україні та закордоном;

2. Система підготовки конкурентоздатних фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти;

3. Діагностика,  психокорекція і психоконсультування в системі спеціальної та інклюзивної освіти;

4. Логопедична робота в системі спеціальної та інклюзивної освіти;

5. Система роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами;

6. Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.

ІНСТРУКЦІЯ СТРУКТУРИ СТАТЕЙ:

Обсяг статті від 12 сторінок формату А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Стандарт»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнкивиконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі, зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODT, DOC або DOCX. 

Елементи заголовку:

шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу (УДК 162.16); 

наступний абзац – ініціали та прізвище автора (авторів) (І. Бандура), електронна адреса (електронні адреси) (titechko@ukr.net); ORCID.

наступний абзац – назва статті 16 шрифтом великими прописними, вирівнювання по центру;

наступний абзац – відомості про автора (ПІП, науковий ступінь, звання, місце роботи, місто, країна та напрямок наукової діяльності автора(ів)) українською та англійською мовами.

Наприклад:

Відомості про автора: Гаврилова Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень артикуляційної моторики, фонетичного боку мовлення у дітей та особливостей засвоєння і формування знань з математики у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення. E-mail: nathalia.gavr@gmail.com

Contact: Havrylova Natalia, PhD of psychology, associate professor of speech therapy and special methods in Kamyanets-Podilsky National Ivan Ohienko University, Kamyanets-Podilsky, Ukraine. Academic interests: correction of children’s articulatory movement and phonetic speech disorders, specialties of mastering and forming knowledge of maths of junior schoolchildren with severe speech disorders. E-mail: nathalia.gavr@gmail.com

Після відомостей про автора подаються відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику (приблизна кількість – 3).

Далі текст анотації та ключові слова українською російською та англійською мовами. Анотації до статті (без слова «анотація») українською та російською – 120–150 слів, англійською –  250–300 слів. Ключові слова розпочинаються словосполученням «Ключові слова:», яке виділяють курсивомі жирним щрифтом. 

Перед кожною анотацією жирним шрифтом ставиться прізвище, ініціали автора та назва статті мовою, якою написана анотація. 

Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського (російського) варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відповідати логіки опису результатів дослідження), компактність, якість перекладу російською та англійською має відповідати літературним нормам для кожної з цих мов.

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1, мають бути чітко позначені ключові частини матеріалу, а саме:• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;• аналіз останніх досліджень і публікацій з  цієї проблеми котрій присвячується запропонована стаття та на які спирається автор;• Мета статті (постановка проблеми);• виклад основного матеріалу статті може включати опис методології дослідження, аналіз отриманих результатів, історичний аналіз змісту зазначеної проблеми, аналіз теоретичних джерел у яких розглянуто варіанти вирішення поставленої проблеми тощо;• висновки і перспективи подальшого розгортання дослідження у представленому напрямку.

Посилання на використані у тексті джерела робляться за зразком: [2], число – номер джерела в списку використаних джерел, декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6]. Допускаються лише зноски коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми – «Вставка–Сноска» («обычная», «автоматическая»). Всі наведені дослідження(авторів) мають відображатись у бібліографії і навпаки, наведені джерела у бібліографії мають мати посилання у тексті статті.

У кінці статті подається Бібліографія (список використаних джерел) – по центру (без двокрапки): жирний шрифт. Список джерел друкується одним абзацом без автоматичної нумерації. Перше слово або прізвище виділяється жирним шрифтом. 

У кінці статті зазначити авторський внесок кожного із співавторів (якщо більше, ніж 1 автор у статті) – 1) авторський внесок: Коваленко О.В. – 50%, Мартинюк О.С. – 50%; або 2) авторський внесок: Григорчук І.П. – 40%, Коваль З.С. – 30%, Пасічник М.М. – 30% і дата відправлення статті.

Разом зі статтею подається договір про авторське право, підписуючи який, автор надає дозвіл друкувати науковий матеріал у відповідному збірнику. Якщо у статті декілька авторів, вони усі мають підписати цей документ. Договір про авторське право  завантажується за посиланням  http://aqce.com.ua/

ІНСТРУКЦІЯ НАПИСАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ

Джерела у списку літератури слід подавати у алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім латиною;

На всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті статті;

Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел:

1) Перший, “Бібліографія“, формують у алфавітному порядку, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною;

2) Другий, “References“, необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у перекладі (за його наявності у цитованому виданні) або у транслітерованому вигляді. Список формують у алфавітному порядку латиною з нумерацією.

 Списки цитувань мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style) (http://nbuv.gov.ua/node/929).

APA Citation Style (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa)

 Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для вірного цитування необхідно вказувати саме його.

 У списку References  не дозволяється використання кириличних символів, тому посилання в другому списку обов’язково мають бути оформлені латиною. Для вірного цитування, варто наводити авторський англійський варіант назви (якщо такий є).

 Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN, які легко знайти на сайті журналу або в будь-якій науковій онлайн-базі. 

Не використовуйте онлайн-перекладачі, оскільки найгіршим варіантом є некоректний переклад назви видання.

Деякі приклади оформлення списків літератури (стиль APA):

Бібліографія

1. Артеменко, Г.В. (1998). Геохронологія Середньопридніпровської, Приазовської та Курської граніт-зеленокам’яних областей. Автореф. дис… д-ра геол. наук: 04.00.02. Київ.»; 

2. Бобров, О.Б., Степанюк, В.М., Скобелев, В.М. (2008). Геологія та радіологічний вік тоналітів Сурського масиву (Середнє Придніпров’я). Збірник наукових праць УкрДГРІ, 3, 17-32.; 3. Швебс, Г.И. (1981). Теоретические основы эрозиоведения. Киев: Вища школа.; 4. Frost, B.R., Frost, C.D. (2008). A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969.

References

1. Аrtemenko, G.V. (1998). Geohronology of Middle Dnieper, Near Azovian and Kursk granite-greenstone areas. Extended abstract of Doctor’s thesis (Geochemistry). Кyiv. [in Ukrainian].; 2. Bobrov, O.B., Stepanjuk, L.M., Skobelev, V.M. (2008). Geology and radiological age of tonalites of the Sursk massif (Middle Dnieper area). Scientific proceedings of UkrSGRI, 3, 17-32. [in Ukrainian].; 3. Frost, B.R., Frost, C.D. (2008). A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969. http://doi.org/10.1093/petrology/egn054.; 4. Shvebs, G.I.(1981). Teoreticheskiye osnovy eroziovedeniya. Kyiv: Vyscha shkola. [in Russian].

Разом зі статтею подається договір про авторське право, підписуючи який, автор надає дозвіл друкувати науковий матеріал у відповідному збірнику. Якщо у статті декілька авторів, вони усі мають підписати цей документ.Договір про авторське право завантажується за посиланням  http://aqce.com.ua/

Подавати відредагований текст статті (окремий файл, назва якого відповідає прізвищу автора(ів), відсканований та підписаний договір про авторське право (окремий файлназва «Договір – прізвище автора(ів); тема листа«Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)» на електронну пошту actualpce@ukr.net.  

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб, тому вартість 1 сторінки становить 80 грн. (оплата за публікацію включає: витрати за видавничі послуги, рецензування статті, електронний варіант журналу). Оплату здійснювати на рахунок Приват Банку 4149 4991 5256 9073 Галецька Юлія В’ячеславівна.

Статті, які не відповідають даним вимогам, друкуватись не будуть, матеріали авторові не повертаються.

До друку приймаються лише статті, які не публікувалися в інших виданнях. 

Усі статті перевіряються на антиплагіат танадсилаються на внутрішнє та зовнішнє сліпе рецензування.

Оргкомітет не несе відповідальності за своєчасне надсилання збірника у випадку відсутності контактноготелефону та адреси

Телефони для довідок: 

+38(067) 3076430 Галецька Юлія В’ячеславівна

+38 (067) 381 20 77 – Константинів Оксана Василівна

+38 (097) 455 43 22 – Гаврилов Олексій Вікторович

E-mail: actualpce@ukr.net.

Про автора

Галецька Юлія editor