Дисципліни

Дисципліни  кафедри логопедії  та спеціальних методик на 2017-2018 н.р.

 

1 Актуальні питання логопедії
2 Актуальні питання спец педагогіки
3 Альтернативна комунікація
4 Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія
5 Інноваційні технології в корекційній роботі
6 Інноваційні технології в логопедії
7 Інноваційнітехнології в корекційній роботі
8 Корекційна робота з агресивними дітьми
9 Корекція навчальної діяльності у молодших школярів з ТПМ
10 Корекція порушень психічного розвитку дітей з ТПМ
11 Логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок
12 Логопедична робота в андрогогіці
13 Логопедична робота з дітьми з порушенням аналізаторів
14 Логопедичний масаж
15 Логопедія
16 Логопедія з практикумом: науково-теоретичні основи
17 Логопедія з практикумом: ФФНМ
18 Логопсихологія
19 Логоритміка
20 Логоритміка з методикою
21 Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з ТПМ
22 Методика викладання логопедіїї
23 Методика викладання спец психології
24 Методика корекції артикуляційної моторики
25 Методика логопедичної роботи х дітьми з комбінованими порушеннями
26 Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ
27 Методика реабілітаційної роботи
28 Нейропсихологічні основи логопедії
29 Образотворча діяльність з методикою
30 Основи правового виховання розумово відсталих школярів
31 Основи психоконсультування та психокорекції осіб з ТПМ
32 Основи психотренінгу осіб з ТПМ
33 Подолання підвищеного рівня агресії
34 Правові основи соціального захисту
35 Практикум з формування професійних навичок логопеда
36 Пропедевтика мовленнєвих порушень
37 Рання логопедична корекція
38 Соціальна логопсихологія
39 Соціальна реабілітація осіб з виразною інтелектуальною неповносправністю
40 Спецметодика побутової фізики та хімії
41 Спецметодики : математики з основами математики
42 Спецметодики фізичного виховання
43 Спецметодики: географії
44 Спецметодики: математики
45 Спецметодики: математики з основами математики
46 Спецметодики: початкового навчання мови
47 Спецметодики: природознавства
48 Спецметодики: розвитку мовлення
49 Спецметодики: соціально-побутової орієнтації
50 Спецметодики: української мови
51 Спецметодики: формування елементарних математичних уявлень
52 Спецметодики: Я і Україна
53 Спецпедагогіка з історією
54 Трудове навчання з методикою
55 Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення
56 Формування соц компетентності у дітей з ТПМ

Завідувач кафедри                         Гаврилов О.В

 АНОТАЦІЇ ДО ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ З МЕТОДИКОЮ

 1. 1. Метою вивчення навчальної дисципліни “Трудове навчання з методикою” є оволодіння студентами методиками та сучасними технологіями формування в учнів молодших класів з тяжкими порушеннями мовлення трудових знань, вмінь та навичок передбачених шкільним курсом з ручної праці.

Дисципліна пов’язана із загальною та спеціальною педагогікою; загальною, віковою, педагогічною та спеціальною психологією; блоком дисциплін медичного циклу, після яких і вивчається згідно навчального плану. Подача дисципліни проходить паралельно із  вивченням інших спеціальних методик.

 1. Основні компетентності оволодіння якими забезпечує вивчення даної дисципліни є, знати: структуру і будову шкільної програми з ручної праці; особливості психофізіологічного розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення; принципи, методи, прийоми та засоби подачі матеріалу в молодших класах спеціальної школи;  властивості та особливості різних видів сировини (паперу, картону, тканини, деревини, природних матеріалів тощо);  призначення обладнання та інструментів, необхідних для обробки матеріалів перерахованих у програмі;  техніку безпеки на уроках праці; методику реалізації професійно-просвітницької роботи. Вміти: складати і використовувати у практичній роботі креслення, технічні малюнки, предметні і графічні технологічні карти, які відображають послідовність виготовлення виробів включених в діючу  програму для спеціальної школи; виготовляти вироби передбачені планом занять та програмою та необхідне навчально-методичне забезпечення уроків; пла­нувати, формувати  і контролювати трудову діяльність учнів на уроках ручної праці;  складати плани-конспекти уроків та методично грамотно їх проводити; дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
 2. 3. Змістовий модуль один: «Спеціальна методика ручної праці».

Спеціальна методика трудового навчання забезпечує формування технології якісного оволодіння предметом «Ручна праця» в молодших класах школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; розкриває закономірності засвоєння різних сторін трудового процесу, визначає і вмотивовує засоби передачі знань дітям із порушеннями мовленнєвого розвитку та іншими нозологіями. Описує сутність  праці як навчального предмету у спеціальній школі, що несе в собі корекційний потенціал впливу на пізнавальну діяльність та як пропедевтичної ланки з підготовки до подальшої соціалізації дітей з вадами психофізичного розвитку.

Курс складається із наступних тем: 1.1. Спеціальна методика ручної праці як  навчальна дисципліна; 1.2. Урок – як основна форма трудового навчання у спеціальній школі; 1.3. Трудове навчання  в молодших  класах спеціальної школи (прикладні питання); 1.4. Корекційна спрямованість трудового  навчання учнів з вадами мовлення  молодшого шкільного віку.

4. Обсяг  вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити, 120 годин загальний обсяг; 40 годин аудиторних, з них: 10 годин лекційних,14 годин практичних, 16 годин лабораторних; 80 годин на самостійне опрацювання.

5.Форма підсумкового контролю успішності навчання: модульна контрольна робота, залік.

 1. Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик Левицький В.Е.
 2. Рекомендована література:
 3. Левицький В.Е., Опалюк О.М. Спеціальна методика викладання ручної праці. Навчально-методичний посібник. / В.Е. Левицький, О.М. Опалюк / – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 160 с.
 4. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: Навчальний посібник / С.П. Миронова / – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно видавничий відділ, 2007. – 204 с.
 5. Прикладна корекційна психопедагогіка: Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник / За ред. О.В.Гаврилова, В.О. Липи / Олексій Вікторович Гаврилов, Володимир Олександрович Липа, Олександр Миколайович Ляшенко, Вадим Едуардович Левицький, Олег Миколайович  Опалюк, Євгенія Володимирівна Данильченко, –  Кам’янець- Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 592 с

Анотація навчальної дисципліни

«Методи відбору в спеціальні заклади для дітей з ТПМ»

 1. Метою вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців за спеціальністю: «Логопедія. Спеціальна психологія» є формування у студентів вміння діагностувати мовленнєві порушення у дітей різного віку та рівня розвитку мовленнєвої сфери, формувати логопедичний діагноз та рекомендації щодо надання корекційної допомоги. Ознайомити з загальними положеннями та навчити студентів об’єктивно та науково обґрунтовано оцінювати актуальний та потенційний стан розвитку дітей з ТПМ, диференційно вирішувати питання щодо їх навчання та створювати індивідуальні програми навчання і розвитку.
 2. Студенти ознайомлюються з умовами та загальними вимогами до організації середовища, де безпосередньо відбувається процес обстеження мовлення; комплексними методиками вивчення стану розвитку мовленнєвої сфери: дихання, голосоутворення та голосоподачі, артикуляційної та загальної моторики, кінетичних та кінестеричнихвідчуттів, звуковимови, фонематичних процесів, граматичного та лексичного боку мовлення, передумов до формування навички письма та читання у дітей дошкільного віку та рівня її сформованості у школярів. Вивчають прийоми дослідження мовлення на довербальному та вербальному рівнях, методи та прийоми стимуляції мовленнєвої функції. Ознайомлюються з вимогами до постановки та обґрунтування логопедичного діагнозу з урахуванням клініко-педагогічної та психолого-педагогічної класифікацій мовленнєвих порушень, вчаться враховувати структуру мовленнєвого дефекту під час складання індивідуальних корекційних програм. Також студенти ознайомлюються з нормативними документами, що регламентують діяльність логопеда як фахівця у галузі корекційної освіти, положеннями про комплектування дошкільних логопедичних груп та вимогами до зарахування дітей у спеціальні загальноосвітні школи для дітей з ТПМ та логопедичні пункти при загальноосвітніх школах. Студент може реалізувати здобуті компетентності під час працевлаштування до дошкільного закладу (логопедичні групи), логопедичного пункту загальноосвітньої школи, до спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з ТПМ;  обласних та місцевих методичних кабінетів при управліннях освіти та науки, психолого-медико-педагогічних консультацій.
 3. Дисципліна складається з двох змістових модулів.

І . Методика вивчення рівня розвитку мовлення у дітей та причин, що обумовлююють ці порушення:

 1. Вимоги до організації середовища та відбору дидактичного матеріалу для обстеження дітей різних вікових груп
 2. Особливості обстеження немовленнєвих дітей
 3. Діагностика особливостей будови і рухливості артикуляційних органів та дихання
 4. Діагностика особливостей вимови фонем
 5. Вивчення особливостей розвитку фонематичних процесів
 6. Вивчення рівня засвоєння лексичних та граматичних категорій
 7. Обстеження рівня сформованості навички писемного мовлення

ІІ. Формування логопедичного діагнозу та визначення закладу для надання корекційної допомоги:

 1. Класифікації мовленнєвих порушень та формування логопедичного діагнозу з урахуванням клінічних симптомів та педагогічних проявів мовленнєвих порушень
 2. Відбір дітей у логопедичні групи, класи інклюзивного навчання, спеціальні загальноосвітні школи для дітей з ТПМ, зарахування на логопедичні пункти при загальноосвітніх школах.
 3. На вивчення даної дисципліни виділено 1, 5 кредита. Заголом заплановано 120 годин, у тому числі 40 аудиторних годин та 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.
 4. Форма підсумкового контролю – залік.
 5. Викладання дисципліни забезпечується кандидатом педагогічних наук Ткач О.М.
 6. Перелік основноїлітератури:
 7. Бондар В.І., Ільченко А.М. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей з психофізичними порушеннями в системі М. Монтессорі: Навчальний посібник. – Полтава: РВВ ПДАА, 2009. – 252 с.
 8. Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей: Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с.
 9. Голуб Н.М. Дидактичний матеріал з корекції та розвитку писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку: навчально-методичний посібник. К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 384 с.
 10. Логопедія. Підручник, друге видання доповнене і перероблене. За ред. М.К. Шеремет. – К.: Вид. дім «Слово», 2010. – 256с.
 11. Манько Н,В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: навч.-мет. Посібник. – К.: КНТ, 2008. – 256с.
 12. Рібцун Ю.В. Довідник вчителя-логопеда. – К.: Вид. дім «Слово», 2015. – 122 с.
 13. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення та інтелекту / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: ТОВ “Поліпром”, 2007. – 171 с.
 14. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та мовлення / За ред. В.І. Бондаря, Л.С. Вавіної, В.В. Тарасун. – К.: 2008. – 284с.
 15. Тарасун В.В. Логодидактика. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2011. – 392 с.

Анотація навчальної дисципіни

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОГОПЕДІЇ

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів логопедичної майстерності при використанні сучасних технологій діагностики та корекції порушень мовлення у дітей та дорослих, ознайомлення студентів з сучасними тенденціями (нейропсихологічним та психолінгвістичним підходом) розвитку інноваційних технологій в галузі логопедії.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Інноваційні технології“ в логопедії” опирається на знання з логопсихології та логодидактики, а також психодіагностики, нейропсихології, психолінгвістики, лінгвістики, вікової та загальної психології

 1. Вивчення даної дисципліни гарантує здобуття наступних компетентностей: оволодіння студентами поглибленим розумінням поняттями: “нейропсихологічний підхід”, “психолінгвістичний підхід”, “процес логопедичної корекції”; репродуктивного відтворення знань про сучасні логопедичні технології та набуття уміння робити перенос на аналогічні ситуації у практиці; творчого підходу до процесу діагностики та корекції порушень мовлення у дітей та дорослих; набуття уміння формувати перспективні плани корекції порушень мовлення.
 2. Змістовий модуль І. Новітні діагностичні технології в галузі логопедії.

Тема 1. Базові підходи до формування інноваційних технологій у галузі логопедії.

Тема 1. Методи дослідження базових психічних процесів та функцій пізнавальної діяльності для формування мовлення.

Тема 2. Психолінгвістичний підхід у дослідженні особливостей мовлення у дітей та дорослих.

Змістовий модуль ІІ. Новітні навчально-корекційні технології в галузі логопедії.

Тема 1. Превентивні методики корекції порушень мовлення у дітей.

Тема 2. Психолінгвістичні методики корекції порушень мовлення у дітей.

Тема 3. Психолінгвістичні методики відновлення мовлення у дорослих.

Тема 4. Перспективне планування корекційно-відновлювального процесу.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 4.

Загальна кількість годин – 120.

Кількість аудиторних годин – 40.

Кількість лекційних годин – 12.

Кількість годин для практичних занять – 28.

Кількість годин для самостійної роботи -80.

 1. Форма підсумкового контролю: екзамен.
 2. Викладач, що забезпечить читання навчальної дисципліни: Гаврилова Наталія Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент.

6. Список основної літератури.

 1. Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей. Монографія. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200с.
 2. Тарасун В.В. Логодидактика. Навчальний посібник. 2-е видання.– К.: Видавничий дім “Слово”, 2011.–392 с.
 3. Трофименко Л.І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс / за редакцією Є.Ф.Соботович. – К.: Актуальна освіта, 2007. – 120 с.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розвиток мовлення у дітей при нормальному

та порушеному онтогенезі

 1. Метою вивчення навчальної дисципліни “Розвиток мовлення у дітей при нормальному та порушеному онтогенезі”, за освітньою програмою “Логопедія. Спеціальна психологія” є формування у студентів знань про особливості розвитку мовленнєвої діяльності у дітей з типовим та порушеним психофізичним розвитком.

Курс “Розвиток мовлення у дітей при нормальному та порушеному онтогенезі” має взаємозв’язок з навчальними дисциплінами: педагогікою та психологією.

 1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: закономірності з розвитку мовлення дітей з типовим та порушеним психофізичним розвитком раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку; методи та прийоми навчання дітей з розвитку мовлення.

вміти: аналізувати, адаптовувати та впроваджувати нові методи роботи з розвитку мовлення з дітьми з типовим та порушеним психофізичним розвитком раннього, дошкільного та шкільного віку; розробляти групові та індивідуальні заняття з розвитку мовлення для дітей з типовим та порушеним психофізичним розвитком.

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Змістовий модуль 1 “Науково-теоретичні основи дисципліни “Розвиток мовлення у дітей при нормальному та порушеному онтогенезі”;

Змістовий модуль  2 “Методи та прийоми навчання з розвитку мовлення у дітей при нормальному та порушеному онтогенезі”.

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни “Розвиток мовлення у дітей при нормальному та порушеному онтогенезі”.

Тема 2. Фізіологічні основи мовлення.

Тема 3. Причини порушення мовлення.

Тема 4. Мова. Мовлення.

Тема 5. Завдання, зміст, форми,  засоби методи і прийоми навчання дітей рідної мови.

Тема 6. Розвиток мовлення дітей раннього віку з типовим та порушеним психофізичним розвитком.

Тема 7. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку з типовим та порушеним психофізичним розвитком.

Тема 8. Розвиток мовлення дітей молодшого шкільного віку з типовим та порушеним психофізичним розвитком.

 1. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 години (з них 108 год. аудиторних: 40 год. лекцій, 40 год. практичних занять, 28 год. лабораторних; 108 год. самостійної роботи) / 6 кредити ECTS.
 2. Форма підсумкового контролю: модульна контрольна робота, екзамен.
 3. Викладання дисципліни “Розвиток мовлення у дітей при нормальному та порушеному онтогенезі” забезпечує Бєлова Олена Борисівна кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик.
 4. Перелік основної літератури.
 5. Бєлова О.Б. Мовленнєвий розвиток в нормі/Навчально-методичний посібник Кам’янець – Подільський: Медобори 2006, 2012. – 180с.
 6. Богуш А. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А.М. Богуш. − Х.: Вид-во “Ранок”, 2011. – 176.
 7. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 374 с.
 8. Гаврилова Н. С. Класифікації порушень мовлення / Н. С. Гаврилова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. соціально педагогічна. Вип. ХХ : у 2-х ч., ч.1 / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – С. 293–315.
 9. Дегтяренко Т.В., Ковиліна В.Г. Психофізіологія раннього онтогенезу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: УАІД «Рада», 2011. – 328 с.
 10. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: Науково-методичний посібник. – К.: КНТ, 2008 – 256с.
 11. Рібцун Ю. В. Вплив ендогенних та екзогенних факторів на становлення
  мовленнєвої діяльності молодших дошкільників із ЗНМ [Електронний ресурс] /Юлія Рібцун // Народна освіта. – 2010. – Вип. № 2 (11). – Режим доступу до вид. : kristti.com.ua.
 12. Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник. – К.: Знання, 2008.- 365.
 13. Тищенко В., Рібцун Ю. Як навчити дитину правильно розмовляти: Від народження до 5 років: Поради батькам. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 128 с.

 Завідувач кафедри       __________________                   О. В. Гаврилов

(підпис)                                                               (ініціали та прізвище)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціальна реабілітація осіб з виразною інтелектуальною недостатністю

 1. Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в закладах МПСП, МОЗ, МОН, де перебувають діти з помірною та тяжкою розумовою відсталістю, формування у студентів розуміння сутності соціальної реабілітації, розвиток вміння визначати мету і завдання реабілітаційної діяльності залежно від потреб клієнта.

Міждисциплінарні зв’язки: вступ до спеціальності «Спеціальна освіта», спеціальна психологія, психодіагностика, психокорекція, психотерапія, корекційна педагогіка, фізична реабілітація.

 1. Вивчення дисципліни «Соціальна реабілітація осіб з виразною інтелектуальною недостатністю» передбачає формування в студентів наступних компетенцій: загальнонаукових (базові уявлення про основи корекційної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури та соціалізації особистості); професійних (сучасні уявлення про особливості практичної роботи з особами, які мають порушення психофізичного розвитку; уявлення про завдання, напрями, зміст, методи, засоби, форми корекційної допомоги особам з тяжкими порушеннями інтелекту, здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, інформаційні, технології у роботі з особами, які мають тяжкі інтелектуальні порушення в умовах закладів, служб, організацій, установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту; базові уявлення про основи реабілітаційної, соціально-побутової, психолого-педагогічної підтримки осіб з виразною інтелектуальною неповносправністю; здатність організовувати та здійснювати навчальну, виховну, корекційну та розвивальну роботу з особами звиразною інтелектуальною неповносправністю з урахуванням структури порушення, вимог освітніх стандартів).

Студент зможе реалізувати здобуті компетентності під час працевлаштування до: спеціального дитячого дошкільного закладу,   спеціальної загальноосвітньої школи, реабілітаційного центру.

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Змістовий модуль 1. Соціальна реабілітація дітей з виразною інтелектуальною недостатністю.

Тема 1. Поняття соціальної реабілітації. Медико-соціальні проблеми дітей звиразною інтелектуальною недостатністю.

Тема 2. Комплексна реабілітація та створення індивідуальних програм розвитку дітей з виразною інтелектуальною недостатністю.

Тема 3. Технології соціальної реабілітації дітей з тяжкими порушеннями інтелекту.

Тема 4. Використання діагностичних методик у роботі з дітьми з помірною і тяжкою розумовою відсталістю.

Змістовий модуль 2. Корекційно-педагогічна робота у спеціальних закладах.

Тема 1. Корекційно-педагогічна робота з  дітьми з виразною інтелектуальною недостатністю.

Тема 2. Сучасні підходи до організації процесу навчання дітей з помірною, тяжкою та глибокою розумовою відсталістю.

Тема 3. Психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю.

Тема 4. Робота з батьками дітей з тяжкими порушеннямиінтелекту у спеціальних закладах.

Тема 5. Моніторинг та оцінка якості послуг із соціальної реабілітації дітей з виразною інтелектуальною недостатністю.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (кредитів ЄКТС – 4, загальна кількість – 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної, 80 – самостійної та індивідуальної роботи).
 2. Форма підсумкового контролю: екзамен.
 3. Викладання навчальної дисципліни забезпечує Гаврилов О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик.
 4. Перелік основної літератури:
 5. Воспитание и обучениедетей в условияхдомов-интернатов : пособие для педагогов / И. К. Боровская [и др.]; под ред. Т. В. Лисовской. – Минск: НИО, 2007. – 216 с.
 6. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: навчальний посібник / О. В. Гаврилов. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 308 с.
 7. Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю : навч. посіб. / Т. Є. Єжова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 284 с.
 8. Коррекционно-педагогическаяработа в домах-интернатах для детей с умственным и физическимнедоразвитием: учеб.-метод. пособие для педагогов / И. К. Боровская [и др.]; под ред. Т. В. Лисовской. – 2-е изд. – Минск : Четыречетверти, 2010. – 392 с.
 9. Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации : пособие для педагогов и родителей / С. Е. Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан [ и др.]; науч. ред. С. Е. Гайдукевич. – Минск: УО «БГПУ им. М. Танка», 2007. – 144 с.
 10. Служби раннього втручання в Україні: шлях до інтеграції / за наук. ред. Н. А. Бастун. – Київ : ІКЦ «Леста», 2005. – 182 с.
 11. Шевцов А. Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров’я: [монографія] / Шевцов А. Г. – К. : НТІ «Інститут соціальної політики», 2004. – 239 с.
 12. Шевцов, А. Г. Освітні основи реабілітологii: монографія / А. Г. Шевцов. – К. : «МП Леся», 2009. – 483 c.
 13. Шипицына Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта / Л. М.Шипицына. – 2-е изд., перераб. и дополн. – СПб : Речь, 2005. – 477 с.

 Завідувач  кафедри

логопедії та спеціальних методик                                             О.В. Гаврилов

 


by